Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Sobre el CBUC >
Estatuts

Estatuts


CAPÍTOL 1 - Disposicions generals

Article 1

La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa a través del Comissionat per a Univeristats i Recerca (1) constitueixen un consorci amb el nom de Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació interbibliotecària i amb les finalitats següents:

a) Crear i gestionar el catàleg col·lectiu de les biblioteques del consorci de manera que s'incrementi l'efectivitat de la investigació i de l'ensenyament en augmentar els recursos bibliotecaris disponibles de forma immediata.

b) Incrementar la productivitat científica en millorar l'accés de la comunitat universitària catalana a les col·leccions bibliogràfiques existents a través de la informació bibliogràfica i del préstec interbibliotecari.

c) Millorar els serveis bibliotecaris existents i estalviar costos en la catalogació, gràcies al fet de compartir recursos ja existents, especialment registres bibliogràfics i d'autoritats.

d) Promoure plans de cooperació, serveis bibliotecaris conjunts, l'adquisició compartida de recursos i la connexió a xarxes nacionals i internacionals en un sector on això és especialment necessari i factible.

e) Experimentar i fomentar l'aplicació de noves tecnologies de la informació als serveis bibliotecaris i potenciar la formació tecnològica del personal que treballa a les biblioteques.

f) Col·laborar en altres iniciatives que sorgeixin de cooperació interbibliotecària i de catàlegs col·lectius, especialment en l'àmbit català.

Article 2

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té caràcter voluntari i indefinit, és una entitat de dret públic i es regeix pels seus Estatuts i supletòriament per la legislació aplicable d'acord amb l'ordenament jurídic.

Article 3

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té personalitat jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes d'administració o de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius que estableixen aquests Estatuts.

Article 4 (2)

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya tindrà la seva seu a Barcelona, a l'edifici Nexus, carrer Gran Capità, 2-4. No obstant això, es pot canviar el domicili del Consorci per acord del Consell de Govern.

Article 5

La integració en el Consorci d'altres organismes o entitats, amb l'acceptació prèvia dels presents Estatuts, es regirà pel que preveu l'article 13 d'aquests i comportarà l'adequació en la composició de l'estructura organitzativa del centre.

(1) El 20 de desembre del 2001 el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI) va passar a ser membre del CBUC. Actualment, n’és membre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a través del Comissionat per a Universitats i Recerca.

CAPÍTOL 2 - Òrgans de govern

Article 6

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

a) Consell de Govern
b) Comissió Executiva
c) Direcció Tècnica

CAPÍTOL 3 - El Consell de Govern

Article 7

7.1 El Consell de Govern és l'òrgan superior del Consorci i està format per dos representants de cada una de les entitats consorciades. També formen part del Consell de Govern dos representants del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. El director tècnic ha d'assistir a les reunions del Consell de Govern, amb veu però sense vot.

7.2 En el supòsit que s'incorporin nous membres al Consorci, el Consell de Govern ha de decidir el nombre de representants que correspondran a cadascun d'ells, els quals han de ser nomenats per la institució corresponent.

Article 8

8.1 El Consell de Govern ha d'elegir entre els seus membres el president i el vicepresident del Consell de Govern.

8.2 El Consell de Govern, a proposta del president, ha de nomenar un dels seus membres com a secretari.

8.3 Els càrrecs de president, vicepresident i secretari tenen una durada de quatre anys i poden ser renovats un sol mandat consecutiu.

Article 9

La durada del mandat dels membres del Consell de Govern és de quatre anys i pot ser renovat successivament.

Article 10

Són atribucions del Consell de Govern:

a) L'aprovació del programa global d'activitats.

b) L'aprovació del pressupost, les tarifes i la plantilla de personal.

c) La censura de comptes.

d) L'aprovació de la memòria de la gestió i del balanç de l'exercici anterior.

e) L'acord d'admissió de nous membres.

f) El nomenament i la separació del director tècnic.

g) El nomenament i la revocació dels membres de la Comissió Executiva.

h) La creació de comissions d'assessorament sobre aquells temes relacionats amb els objectius del Consorci.

i) L'acord de modificació dels Estatuts.

j) L'aprovació dels reglaments del Consorci.

k) L'acord de la dissolució i liquidació del Consorci.

l) L'acord dels actes de disposició del patrimoni del Consorci.

m) L'exercici d'accions judicials.

Article 11

11.1 El Consell de Govern s'ha de reunir, convocat pel president o, en nom seu, pel secretari del Consell, com a mínim una vegada l'any en sessió ordinària. Es pot reunir també en sessió extraordinària per iniciativa del president o quan ho sol·licitin com a mínim la tercera part dels seus membres.

11.2 De cada sessió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent.

11.3 Les convocatòries de les sessions s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent a la reunió, i s'han de notificar a tots els membres almenys amb quinze dies d'antelació, llevat que es tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, la notificació de les quals s'ha de fer amb un termini mínim de cinc dies laborables.

Article 12

12.1 L'adopció d'acords pel Consell de Govern requereix l'assistència, com a mínim, de la meitat dels seus membres i del president i el secretari, o, si s'escau, dels qui els substitueixin.

12.2 Els acords s'han d'adoptar per la majoria simple dels assistents, excepte en els casos en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent. El president del Consell de Govern ha de dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

12.3 Cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre legal de membres del Consell de Govern per a la validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents:

a) La proposta d'admissió de nous membres del Consorci.

b) La proposta de modificació dels Estatuts i d'aprovació dels reglaments del Consorci.

c) El nomenament de les persones que integren la Comissió Executiva.

d) El nomenament i la separació del director tècnic.

12.4 L'assumpció pel Consorci d'obligacions econòmiques no previstes en el seu pressupost anual requereix l'aprovació del Consell de Govern i comporta, si escau, la modificació del pressupost. La modificació de les obligacions financeres de les institucions consorciades requereix l'autorització prèvia, de forma expressa i per escrit, dels òrgans de govern d'aquestes institucions, llevat de les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria segons els drets reconeguts a favor del Consorci.

CAPÍTOL 4 - La Comissió Executiva

Article 13

13.1 La Comissió Executiva actua com a òrgan permanent d'administració, gestió i proposta, amb les facultats que li assigna el Consell de Govern.

13.2 La Comissió Executiva està integrada per sis membres, d'acord amb la composició següent:

a) El president del Consell de Govern, que fa les funcions de president d'aquesta Comissió. El president pot delegar el vicepresident perquè faci aquesta funció.

b) Cinc membres designats pel Consell de Govern entre els seus membres, un dels quals ha de ser representant del Comissionat per a Universitats i Recerca. El director tècnic del Consorci ha d'assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

13.3 Són també atribucions de la Comissió Executiva:

a) La proposta del programa global d'activitats.

b) La proposta del pressupost, les tarifes i la plantilla de personal.

c) La proposta de revisió de comptes.

d) La realització i la presentació de la memòria de la gestió i del balanç de l'exercici anterior.

e) La proposta d'admissió de nous membres.

f) La proposta de nomenament del director tècnic.

g) La proposta de modificació dels Estatuts.

h) La proposta dels reglaments del Consorci.

i) La proposta de l'exercici d'accions judicials.

j) L'aprovació de les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria.

k) La contractació de personal.

Article 14

14.1 La Comissió Executiva s'ha de reunir, convocada pel president, almenys un cop cada trimestre.

14.2 De cada sessió, el director tècnic, exercint de secretari, n'ha d'aixecar l'acta corresponent.

Article 15

Per a la presa de decisions en la Comissió Executiva, hi han de ser presents, com a mínim, la meitat dels seus membres i el president i el secretari o, si s'escau, els qui els substitueixin. Els acords s'han d'adoptar per la majoria simple dels vots emesos. El president de la Comissió exerceix el vot de qualitat.

Article 16

16.1 El president de la Comissió Executiva té per funció coordinar les grans línies d'actuació de la Comissió i la presentació dels balanços corresponents al Consell de Govern.

16.2 En cas d'absència o malaltia, el president de la Comissió Executiva pot delegar les seves funcions en algun dels membres d'aquesta Comissió.

CAPÍTOL 5 - La direcció tècnica

Article 17

17.1 El director tècnic té per funcions l'assoliment dels objectius i criteris marcats pel Consell de Govern i la Comissió Executiva, i també les tasques de gestió i planificació de les activitats del Consorci.

17.2 El director tècnic, per millorar la detecció de necessitats i la prestació de serveis, té el suport i l'assessorament d'una Comissió Tècnica formada pels directors de les biblioteques de les institucions consorciades. Les reunions de la Comissió Tècnica han de ser tres a l'any, com a mínim.

Article 18

Correspon al director tècnic l'exercici de les funcions següents:

a) Exercir la direcció del Consorci i la coordinació de les seves activitats.

b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost del Consorci, d'acord amb les instruccions del president, i executar el pressupost ordenant les despeses i els pagaments.

c) Dirigir els serveis i el personal del Consorci, així com la contractació administrativa d'obres, béns i serveis.

d) Establir contactes amb organismes de la mateixa naturalesa per a la consecució d'acords i convenis o la realització d'actuacions conjuntes, i donar-ne compte a la Comissió Executiva i al president.

e) Executar els acords del Consorci, llevat d'aquells que siguin competència del president.

f) Disposar la tramitació i elevar a la Comissió Executiva i al president tots aquells assumptes la resolució dels quals els correspongui.

g) Totes les funcions que se li encomanin o per les quals se'l delegui expressament.

CAPÍTOL 6 - Règim financer

Article 19

Per a la realització dels seus objectius, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya disposa dels recursos següents:

a) Els ingressos produïts per quotes d'utilització d'usuaris.

b) Les subvencions anuals que, per al seu funcionament i a càrrec dels seus pressupostos, li atorgui la Generalitat de Catalunya.

c) Les aportacions a càrrec de les entitats consorciades.

d) Les aportacions, subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus que rebi d'institucions públiques o privades o de particulars.

Article 20

El Consorci es forneix de les tarifes que abonen els usuaris per la utilització dels serveis.

Article 21

21.1 Per al control financer, el Consorci s'até al que disposa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i també la resta de normativa aplicable. Els comptes del Consorci s'han d'auditar anualment.

21.2 Les activitats econòmiques del Consorci s'han d'ajustar al que disposi el pressupost anual aprovat pel Consell de Govern. En tot el que aquest no prevegi, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 12.4.

Article 22

22.1 El règim de contractació i les adquisicions patrimonials estan subjectes al dret públic.

22.2 Amb caràcter general, el personal del consorci està sotmès al règim laboral, sense perjudici que, si es considera necessari, s'hi pugui adscriure personal funcionari.

CAPÍTOL 7 - Separació de membres i dissolució

Article 23

23.1 La separació de qualsevol de les entitats que formen part del Consorci s'ha de notificar al president del Consell de Govern i és efectiva a partir de la següent reunió d'aquest, sempre que no en resultin perjudicats els interessos públics generals que el Consorci representa i que la institució que se'n separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions contretes fins al moment de la separació.

23.2 El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya es pot dissoldre per acord unànime de les entitats que integren el Consorci o per impossibilitat legal o material d'acomplir les seves finalitats.
L'acord de dissolució ha de determinar el procediment que s'ha de seguir pel que fa als béns i recursos del Consorci.

-------
(1) El 20 de desembre del 2001 el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI) va passar a ser membre del CBUC. Actualment, n’és membre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a través del Comissionat per a Universitats i Recerca.

(2) Article modificat per acord del Consell de Govern del CBUC el 21 de juliol de 1999, publicat al DOCG núm. 3100 del 16 de març del 2000. Anteriorment la seu del CBUC havia estat a l’edifici TL del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (c/Jordi Girona, 29,de Barcelona).